සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරකම් වලින් සමන්විත ලංකාවේ වැඩිම දෙනෙක් සහභාගීවන කදවුරු පුහුණුව. මෙය විශේෂයෙන්ම කැළයක් තුල කදවුරු බැදීම (Camping) ප්‍රථම වතාවට කරන අය වෙනුවෙන්ම සැකසූවකි. මෙම පුහුණුවේදී ඔබට මූලික සිද්ධාන්ත (Theory) සමගම ප්‍රායෝගිකව (Practical) කදවුරු ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම ලබා දෙනු ඇත.

මෙම වැඩසටහනට සහභාගීවන ඔබට

> කැලයක් තුලදී ගමන් කළයුතු ආකාරය (Marching)

> කූඩාරමක් ස්ථානගතකරන ආකාරය (Installation)

> ගිනි මැලයක් සකසාගන්නා ආකාරය (Camping Fire)

> කැලය තුලදී සතුන්ගෙන් ආරක්ෂාවීමට ගන්නා උපාය මාර්ග (Tactics)

> ආහාර හිඟයකදී කැළය තුලින්ම ආහාර සපයාගන්නා ආකාරය (Survival Guide)

> GPS භාවිතා කරන ආකාරය

කොමාන්ඩෝ පුහුණුවලත් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත නිළධාරියකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ සහ ආරක්ෂාව මධ්‍යයයේ පවත්වාගෙන යනු ඇත

https://mountk.com/course-registration/